Tên sản phẩm 5

Tên sản phẩm 5

Xuất xứ : Japan 230,000 /Kg
Tên sản phẩm 4

Tên sản phẩm 4

Xuất xứ : Japan 120,000 /kg
Tên sản phẩm 3

Tên sản phẩm 3

Xuất xứ : Japan 300,000 /kg
Tên sản phẩm 2

Tên sản phẩm 2

Xuất xứ : Japan 200,000 /Kg
Tên sản phẩm 1

Tên sản phẩm 1

Xuất xứ : Japan 120,000 /Kg